Terms and Conditions

General Rules

 

General Rules - These apply to all linking methods:

 1. Do not advertise aal.al links directly on any form of traffic exchange / PTC website.
 2. Do not place aal.al links anywhere that may contain adult material (including advertising).
 3. Do not shrink any website URLs that contain adult material.
 4. Do not offer any incentive for a visitor to click the aal.al link, including gifts/points/cash.
 5. Do not ask/beg people to click on an aal.al link simply to generate you revenue, they must want to visit the destination website.
 6. Do not create 'redirect loops' with similar services (or aal.al) to generate revenue.
 7. Do not create spam with aal.al links anywhere, including forums / chat / comments / blogs.
 8. Do not participate in click 'rings' where you click on aal.al links in return for others to click yours.
 9. Do not open an aal.al link in a popup / popunder or iframe.
 10. Only the aal.al link must be opened when a user clicks on the link. No other links / windows must be opened.
 11. It is permitted to automatically redirect to an aal.al link only with a HTTP Redirect (unless using one of our preapproved scripts, available on the aal.al website). JavaScript redirect or meta-refresh is not allowed.
 12. We recommend the following services if you wish to redirect, Goo.gl and tinyurl.com
 13. If redirecting to an aal.al link, the original link for the purposes of this agreement is classed as the 'aal.al link'.
 14. The only legitimate way to open an aal.al link is with a mouse click, on the actual link. *
 15. You may click on your own aal.al links 1 time to test them. You may not create links solely to 'test'. **
 16. We reserve the right to not pay for advert views generated by the owner of the aal.al account, on their own links.

 

* Does not apply to the links / views generated by the 'Website Entry Script'

** Does not apply to the links / views generated by the 'Website Entry Script' and 'Full Page Script'.
-----
 

Rregulla të Përgjithshme

 

Rregullat e Përgjithshme - Këto zbatohen për të gjitha metodat lidhëse:

Mos reklamoni aal.al lidhjet direkt në çdo formë të shkëmbimit të trafikut / faqen e internetit të PTC.
Mos vendosni linket aal.al kudo që mund të përmbajnë materiale per të rritur (përfshirë reklamat).
Mos tkurrni asnjë URL të faqes së internetit që përmban materiale të rritur.
Mos ofroni asnjë nxitje për një vizitor të klikoni lidhjen aal.al, duke përfshirë dhuratat / pikat / paratë.
Mos kërkoni / lypni njerëzit që të klikojnë në një lidhje aal.al thjesht për të gjeneruar të ardhura, ata duhet të duan të vizitojnë faqen e internetit të destinacionit.
Mos krijoni 'sythe përcjellëse' me shërbime të ngjashme (ose aal.al) për të gjeneruar të ardhura.
Mos krijoni spam me lidhje aal.al kudo, duke përfshirë forumet / chat / komentet / bloget.
Mos merrni pjesë në unazat e klikimit ku klikoni në lidhjet aal.al në këmbim të tjerëve për të klikuar tuajat.
Mos hapni një lidhje aal.al në një popup / popunder ose iframe.
Vetëm lidhja aal.al duhet të hapet kur një përdorues klikon në linkun. Asnjë lidhje / dritare të tjera nuk duhet të hapen.
Lejohet të përcjellim automatikisht në një lidhje aal.al vetëm me një HTTP Redirect (përveç nëse përdorni një nga skriptet tona të para-miratuara, të disponueshme në faqen e internetit aal.al). Nuk është e lejuar përcjellja e drejtpërdrejtë ose meta-refresh.
Ne rekomandojmë shërbimet e mëposhtme nëse doni të ridrejtoheni, Goo.gl dhe tinyurl.com
Nëse ridrejtohet në një lidhje aal.al, lidhja origjinale për qëllimet e kësaj marrëveshjeje klasifikohet si link 'aal.al'.
E vetmja mënyrë e ligjshme për të hapur një lidhje aal.al është me një klik të miut, në lidhjen aktuale. *
Ju mund të klikoni në lidhjet tuaja aal.al 1 herë për t'i testuar ato. Ju nuk mund të krijoni lidhje vetëm për 'provë'. **
Ne rezervojmë të drejtën për të mos paguar për pikëpamjet e referimit të krijuara nga pronari i llogarisë aal.al, në lidhjet e tyre.


* Nuk zbatohet për lidhjet / pikëpamjet e krijuara nga 'Script për hyrjen në faqe'

** Nuk zbatohet për lidhjet / pikëpamjet e krijuara nga 'Script për hyrjen në faqe' dhe 'Skripti i plotë i faqes'.